Ewa Doroszenko Soundreaming
Ewa Doroszenko Soundreaming
Ewa Doroszenko and Jacek Doroszenko Soundreaming

Long smooth granite ledge, a good set of 5 stairs, some drops and a perfect floor.